xcurenet

공지사항

[교육] 엑스큐어넷 외부초청강의

작성일 : 2017-08-17 14:01    조회 : 2,404회

본문

엑스큐어넷의 임직원 역량강화를 목적으로 외부 인사 초청 강의가 진행됩니다.

  -  일    시 : 2017. 8. 17 15:00 ~ 17:00
  -  장    소 : 당사 사옥 지하 1층 카페테리아
  -  강    사 :  이 * 철  이사
                    (현재 외국기업 한국법인 재직 중)
  - 강의내용 :
          1. New business chances
          2. Customer management
          3. Security business chance for enterprise data center
          4. Next generation security market

감사합니다.